Regulamin

 

 

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD EDUKINO www.edukino.pl/VOD

OBOWIĄZUJĄCY OD 12.11.23.

 

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z Fundacją Innoacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, Warszawa 04-937 NIP: 7250032878

umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: www.edukino.pl/VOD,

 

 

DEFINICJE

 

Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

Konsument Użytkownik będący osobą fizyczną / lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.edukino.pl/VOD, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

Usługa – usługa (w tym Usługa Cyfrowa) świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca

 

Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

Film „Twarze Agaty” będzie dostępny jedynie w dniach 12-13.listopada 2023r.

Usługodawca - Fundacją Innoacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, Warszawa 04-937, NIP: 7250032878, email: edukino@edukino.pl

Ustawa o prawach konsumenta ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014

r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

Usługa cyfrowa- usługa pozwalająca Konsumentowi na: i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługa Cyfrowa jest nabywana przez Konsumenta na podstawie Zamówienia.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

 

 

ZAWARCIE UMOWY

 

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy

potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej

przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym

kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych

danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

zapłata za Zamówienie;

Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: Fundacją Innoacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, Warszawa 04-937, o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat Fundacją Innoacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, Warszawa 04-937

 

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ..................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................

Adres konsumenta(-ów): ..................

Podpiskonsumenta(-ów)(tylkojeżeliformularzjestprzesyłanyw wersji papierowej):

..................

Data: ..................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: edukino@edukino.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

 

 

IIIa POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych,

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

IIIb Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową

 

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub

Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał

istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa niezgodne z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umowę, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej i Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.

Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umową, muszą:

nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy.

Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z pkt 10 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w zakresie, o którym mowa w pkt 8 i 9 jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 8 i 9 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt 7.

Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt 6.

brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z Umową.

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub

Usługa cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres wskazany w ust III pkt 9 w tym wskazany tamże adres e-mail

Postanowienia niniejszego rozdziału w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

III c Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Internetowym Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na nośniku na zasadach określonych w ust III Regulaminu.

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej , w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa powyżej w pkt 2 lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od:

Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,

Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres wskazany w ust III pkt 9 Regulaminu i wskazany tamże adres e-mail.

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór zawarto w ust III powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na

trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.

Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany; Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione;

 

PŁATNOŚCI

 

Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Przelewy24.

Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system Przelewy24 lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

O ile co innego nie wynika z innych regulaminów Usługodawcy, w tym w szczególności regulaminów promocji organizowanych przez Usługodawcę dostępnych na www.edukino.pl, „cena regularna” lub „cena normalna” oznacza jednocześnie najniższą cenę Usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub innej promocji.

 

 

REKLAMACJE

 

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.

Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję